RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE „DOMOWY KOŚCIÓŁ”

„Nie wyście mniewybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owocprzynosili, i aby owoc wasz trwał” (Jan 15, 16)

I. Historia

Domowy Kościół Ruchu Światło Życie jest małżeńsko – rodzinnym ruchemosób świeckich. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło Życie imiędzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame.

W 50 krajach na całym świecie powstał Ruch „Domowy Kościół”, a co sześćlat organizowane są zjazdy.

Jedynym twórcą – założycielem tego Ruchu w Polsce był Sługa Boży ks.Franciszek Blachnicki (1921 – 1987). Usłyszałon o Ruchu we Francji (Equipe Notre Dame)i postanowił wprowadzić go w Polsce – „Po co mam wybijać nowe drzwi, gdy ktośjuż to zrobił, a to co zrobił jest dobre”. Miało to miejsce w latach 60-tych.

Idea Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie zrodziła się w Polsce podkoniec lat 70- tych, jako jeden z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Wformowaniu Ruchu z ks. Franciszkiem Blachnickim współpracowała s. Jadwiga Skudro.

Domowy Kościół ma służyć wszystkim małżonkom w dążeniu do świętości.

Jest to pokazywanie ludziom żyjącym w małżeństwie nowej drogi dążeniado Boga, poprzez miłość małżeńską i rodzinną.

II. RuchDomowego Kościoła w Parafii Chrystusa Króla.

W 1998 roku, w Parafii Chrystusa Króla w Kielcach, dzięki OpatrznościBożej rozpoczął swoją działalność Ruch Domowego Kościoła. Zaistniał on dziękiks. Stanisławowi Malcowi, który pracował w tym czasie w naszej parafii. Podczaswizyty duszpasterskiej rozmawiał z rodzinami o Ruchu. Wiosną 1998 roku udałosię zorganizować już pierwsze spotkanie. Była to wspólnota Domowego Kościołaskładająca się z czterech kręgów, a w każdym z nich zgromadzonych było 4 – 5małżeństw. Do każdego kręgu Ks. Stanisław przydzielił parę animatorską, tj.małżeństwa, które należą do wspólnoty około 15 lat.

Obecnie w Parafii Chrystusa Króla istnieje jeden krąg składający się zczterech małżeństw. Opiekunem duchowym naszego ruchu w Parafii Chrystusa Królajest ks. wikariusz Karol Starczewski.

III. Co namdaje Ruch Domowego Kościoła?

Małżeństwo chrześcijańskie już ze swej istoty jest wspólnotą, zgodnieze słowami Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestempośród nich” (Mt. 18, 20). Ale i to nie wszystko. Małżonkowie otrzymująspecjalną łaskę płynącą z sakramentu małżeństwa. Ta łaska jest zawsze z nami.Jednakże trzeba ciągle prosić o skuteczne jej działanie i na nią liczyć.

Cała pedagogika naszego Ruchu, polega na ożywianiu łaskisakramentalnej, otwieraniu się na nią, nieustającym jej wypraszaniu. Ta łaskadaje możność prawdziwego chrześcijańskiego pożycia małżeńskiego,chrześcijańskiego wychowania dzieci i przyjęcia chrześcijańskiego stylu życia.Nasza praca nad małżeńską duchowością opiera się na najważniejszej inajstarszej Księdze Życia – Piśmie Świętym, przy wsparciu kapłana.

Zapraszamy wszystkichdo tworzenia nowych kręgów Oazy Rodzin w naszej Parafii.