Róże Żywego Różańca

Co to jest Żywy Różaniec ?

Początki Żywego Różańca

Wspólnoty Żywego Różańca zostały założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i
najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka
minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy,
nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli
wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały
różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według
Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Rozwój Żywego Różańca

Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył
Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe
i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie
rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: „Liczba
odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach
Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat
później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”. Papież Leon XIII w breve z 13
czerwca 1881 roku napisał m.in. „Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu
dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Od mych lat młodzieńczych modlitwa różańcowa miała ważne miejsce w moim życiu duchowym…
Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy (…). Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.
    Odmawiajmy różaniec! Różaniec jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną i opiera się na Ewangelii. To rozważanie tajemnic życia Chrystusa jakby sercem Maryi, sercem Tej, która była jakby bliższa Jezusowi. Jak podkreślał Paweł VI: Jeśli brak kontemplacji, Różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł oraz, że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział «Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani» (Mt 6,7). W dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”
                                                                               Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae

K r ó t k a   h i s t o r i a   R ó ż a ń c a
Różaniec (inaczej nazywany Psałterzem maryjnym) wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza po prostu „wieniec z róż”. Swymi korzeniami sięga czasów przed św. Dominikiem (XII w.), któremu przypisuje się jej ułożenie. W XV wieku zakonnik dominikański bł. Alan de la Roche wyodrębnił 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. W tym kształcie Różaniec trwał przez blisko VI wieków. W Roku Różańca  Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice obejmujące życie publiczne Jezusa między chrztem w Jordanie a męką. Nazwał je tajemnicami światła. „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” (J 9,5).

J a k   o d m a w i a ć   R ó ż a n i e c ?

Na zakończenie każdego dziesiątka Różańca dodajemy modlitwę Anioła z Fatimy:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Obecnie mamy cztery części Różańca:
                                                                                          I. TAJEMNICE RADOSNE
                                                                                          
odmawiane w poniedziałki i soboty
                                                                      1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
                                                                      2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
                                                                      3. Narodzenie Jezusa
                                                                      4. Ofiarowanie Jezusa
                                                                      5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

                                                                                          II. TAJEMNICE ŚWIATŁA
                                                                                          
odmawiane we czwartki
                                                                      1. Chrzest Jezusa w Jordanie
                                                                      2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
                                                                      3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
                                                                      4. Przemienienie na górze Tabor
                                                                      5. Ustanowienie Eucharystii

                                                                                          III. TAJEMNICE BOLESNE
                                                                                          
odmawiane we wtorki i piątki
                                                                      1. Modlitwa Jezusa w ogrójcu
                                                                      2. Biczowanie Jezusa
                                                                      3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
                                                                      4. Dźwiganie krzyża
                                                                      5. Śmierć Jezusa na krzyżu

                                                                                          IV. TAJEMNICE CHWALEBNE
                                                                                          
odmawiane w środy i niedziele
                                                                      1. Zmartwychwstanie Jezusa
                                                                      2. Wniebowstąpienie Jezusa
                                                                      3. Zesłanie Ducha Świętego
                                                                      4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
                                                                      5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie

Informacje zaczerpnięto z książek: „Różaniec – modlitwa moja codzienna” wyd. Sióstr Loretanek oraz „Odnowiony Różaniec Najświętszej Maryi Panny” ks. Edward Data CSMA wyd. Michalineum.

 

 

W naszej parafii

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Nasza wspólnota Żywego Różańca liczy ponad 100 osób,
zebranych w 6 tzw. „różach” po 20 osób. Jedno Koło stanowią mężczyźni. Poszczególne Koła są animowane przez tzw. „zelatorki”
czyli osoby opiekujące się i kierującą każdą wspólnotą. Opiekunem duchowym Żywego jest proboszcz, Ks. Jerzy Marcinkowski.
Spotkania Żywego Różańca odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej porannej.
Niech tekst ten będzie zachętą, aby idea Pauliny Jaricot rozrastała się w Naszej parafii, a przez to zwiększała się liczba osób
modlących się na różańcu.